Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Koordinasyon Kurulu

İlgili kamu kuruluşları arasında ortak strateji ve politikaların geliştirilerek uygulama birliğinin sağlanması amacıyla 21.05.2008 tarihli Resmi gazetede yayımlanan 2008/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile Fikri Mülkiyet Hakları Koordinasyon Kurulunun oluşturulması sağlanmıştır. Koordinasyon Kurulu ilk toplantısını 14 Kasım 2008 tarihinde gerçekleştirmiştir.

1. Toplantı
Toplantıda aşağıda belirtilen kararlar alınmıştır.
1-Kurulun çalışma usul ve esasları,
2-Fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda stratejilerin oluşturulması amacıyla bu alanda Ulusal Strateji belgesi oluşturulması çalışmalarına başlanması,
3-Kurula yardımcı olmak amacıyla Sınai Mülkiyet Hakları teknik komitesinin oluşturulması,
4-Daha önce Twinning projesi kapsamında oluşturulmuş bulunan Fikri Haklar Koordinasyon Komitesinin, Fikri Mülkiyet Hakları Teknik Komitesi olarak görev yapması,
5-Fikri Mülkiyet Hukuku faslına ilişkin kapanış kriterlerinin Kurulun sekretaryası aracılığı ile takip edilerek Kurul’un toplantılarında değerlendirilmesi,
6-Diyalog mekanizmasına ilişkin olarak AB ile diyaloga açık olunduğu, bu konuda uygulamaya ilişkin belgeler ile bilgilerin ve teknik bilgi ve soruların cevaplarının AB’ye sorulması ve soru cevaplarının beklenmesi.

2. Toplantı
Koordinasyon Kurulu 2. toplantısını ise 25 Şubat 2009’da gerçekleştirilmiştir. Söz konusu toplantılarda fikri ve sınai mülkiyet hakları ulusal strateji belgesi çalışmaları ve AB sürecinde Fikri Mülkiyet Hukuku Faslı’na ilişkin faaliyetlerin takip edilerek değerlendirilmesine yönelik çalışmaların kurul bünyesinde gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır.

3. Toplantı
Koordinasyon Kurulu, 3. toplantısını 19 Ekim 2009’da gerçekleştirmiş ve toplantıda, 2009 yılında fikri ve sınai mülkiyet hakları alanında yaşanan gelişmeler, AB katılım sürecinde Fikri Mülkiyet Hukuku faslı, ulusal fikri ve sınai mülkiyet strateji belgesinin hazırlanması çalışmaları ve ulusal coğrafi işaret politikalarına ilişkin konular ele alınmıştır.

4. Toplantı
Fikri Mülkiyet Hakları Koordinasyon Kurulunun 4. toplantısı 28 Mayıs 2010 tarihinde yapılmıştır. Toplantıda, ilgili kurumlar tarafından Fikri Mülkiyet Hakları alanında gerçekleştirilen faaliyetler değerlendirilmiş, AB Müzakereleri çerçevesinde kapanış kriterlerinden biri olan Diyalog Mekanizmasının tesisine ilişkin olarak işleyiş esasları karara bağlanmış ve ulusal fikri ve sınai mülkiyet hakları strateji belgesi hazırlanması çalışmalarına ilişkin gelişmeler değerlendirilmiştir.

5. Toplantı
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Koordinasyon Kurulu’nun 2 Kasım 2010’da gerçekleştirilen toplantısında ise Fikri Mülkiyet Hukuku Faslı 1 inci kapanış kriterinin karşılanmasına ilişkin olarak, Türkiye-Avrupa Birliği arasında oluşturulan Fikri Mülkiyet Hakları Çalışma Grubunun koordinatörlüğünün Türkiye adına Bakanlığımız tarafından yürütülmesine karar verilmiştir.

6. Toplantı
Koordinasyon Kurulunun 6. toplantısı 25 Ağustos 2011 tarihinde yapılmıştır. Toplantıda, Avrupa Birliği katılım müzakereleri çerçevesinde Fikri Mülkiyet Hukuku Faslı kapanış kriterleri kapsamında kaydedilen gelişmeler ile Ticarette Sahteciliğin Önlenmesi Anlaşmasına (ACTA) ilişkin gelişmeler değerlendirilmiş, ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye Cumhuriyeti arasında “Telif Hakları ve Bağlantılı Haklar Çalışma Grubu” kurulmasına ilişkin işleyiş esaslarının, Kurul üyelerinin uygun görüşlerinin alınmasını müteakip ABD tarafına iletilmesi hususunda karar alınmıştır.

7. Toplantı
Kurulun 7. Toplantısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Özgür ÖZASLAN’ın başkanlığında 20 Aralık 2011 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, 2011 yılında fikri ve sınai mülkiyet hakları alanında yaşanan gelişmeler, AB katılım sürecinde Fikri Mülkiyet Hukuku faslına ilişkin gelişmeler, Üniversitelerde Sınai Mülkiyet Bilgisinin Yaygınlaştırılması Projesi ve Sınai Mülkiyet Mevzuatında Değişiklik Öngören Kanun Tasarısı Taslağı konuları ele alınmıştır