Kuruluş İşlemleri


Meslek birliklerinin kuruluş işlemleri 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 42. maddesinde ve Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzüğün 8. maddesinde belirtilmiştir.

Eser sahipleri veya icracı sanatçılar bakımından Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzükte düzenlenen zorunlu organların asıl üye sayısının dört katı kadar; yapımcılar veya radyo-televizyon kuruluşları bakımından bu organların asıl üye sayısının iki katı kadar üye olma niteliklerini taşıyan gerçek veya tüzel kişiler meslek birliği olarak faaliyet gösterebilmek için izin almak üzere Bakanlığa başvururlar. Meslek birlikleri bu izni aldıktan sonra kuruldukları alanda faaliyet gösterirler.

Aynı alanda, başka bir meslek birliğinin kurulabilmesi için, yukarıda belirtilen kurucu üye sayılarından az olmamak kaydıyla o alanda kurulmuş en fazla üyesi olan meslek birliğinin üye tam sayısının 1/3’ü kadar üye olma niteliklerini taşıyan gerçek veya tüzel kişiler faaliyet izni almak üzere Bakanlığa başvurması gerekmektedir.

Meslek birliği kuruluş başvurularında, birliğin adı, merkezi, adresi, kurucuların ad ve soyadlarıyla Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları, doğum yerleri ve doğum tarihleri, meslek veya sanatları, uyrukları, ikametgâhları belirtilir. Tüzelkişiler için ise ticaret sicil kaydı ve vergi numarası, yayın kuruluşları için de Radyo-Televizyon Üst Kurulu kaydı istenir. Başvuruya ayrıca kurucuların birliğe asil üye olabilme niteliklerini taşıdıklarını gösteren imzalı beyanları ile kurucularınca imzalanmış birlik tüzüğünün beş örneği eklenir. Başvuruda meslek birliğinin organlarının oluşmasına kadar görev yapacak geçici yönetim kurulu üyelerinin adı, soyadı ve ikametgâhları ile yazışma ve tebligat almaya yetkili kişilerin adı, soyadı ve adresleri de belirtilir.

Kuruluş bildirisi ve eklerinde, birlik tüzüğü ve kurucuların hukuki durumlarında mevzuata aykırılık bulunmadığı takdirde Bakanlıkça faaliyet izni verilir. Birlikler, bu izin verilmeden herhangi bir faaliyette bulunamazlar.

Meslek Birliği Kurulabilecek Alanlar

1- Eser sahipleri bakımından;
a) İlim ve edebiyat eseri sahipleri
b) Musiki eseri sahipleri
c) Güzel sanat eseri sahipleri
d) Sinema eseri sahipleri
e) İşlenme ve derleme eser sahipleri

2- Bağlantılı hak sahipleri bakımından;
a) İcracı sanatçılar
b) Fonogram yapımcıları
c) Radyo- televizyon kuruluşları
d) Filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren yapımcılar
3- Süreli olmayan yayınları çoğaltan ve yayan yayımcılar